Báo giá chữ ký số tổ chức, doanh nghiệp

Bảng giá cấp mới

BẢNG GIÁ CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI

Đơn vị tính: Việt Nam đồng (VND)

Thời gian sử dụng

1 năm

2 năm

3 năm

4 năm

Giá dịch vụ

1.159.091

1.992.727

2.826.364

3.000.000

Token

500.000

500.000

0

0

Giá trước thuế

1.659.091

2.492.727

2.826.364

3.000.000

VAT

165.909

249.273

282.636

300.000

Tổng thanh toán

1.825.000

2.742.000

3.109.000

3.300.000

Bảng giá gia hạn

BẢNG GIÁ CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP GIA HẠN

Đơn vị tính: Việt Nam đồng (VND)

Thời gian sử dụng

1 năm

2 năm

3 năm

Giá dịch vụ

1.159.091

1.992.727

2.644.545

Token

0

0

0

Giá trước thuế

1.159.091

1.992.727

2.644.545

VAT

115.909

199.273

264.455

Tổng thanh toán

1.275.000

2.192.000

2.909.000