Chữ ký số cho cá nhân

Chứng thư số dành cho Cá nhân là loại chứng thư số được cấp cho những người dùng cá nhân. Khi sử dụng trong giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay của người đó.

Cặp khóa và chứng thư số này được chứa trong thiết bị PKI chuyên dụng như PKI Token hoặc Smartcard.

chữ ký số newtel-ca

Những ứng dụng giao dịch trực tuyến điển hình của dịch vụ chữ ký số dành cho cá nhân: khai và nộp thuế điện tử cá nhân, Internet Banking, thanh toán trực tuyến, thương mại điện tử, email, …