Giấy đăng ký cấp chứng thư số công cộng NewTel-CA – Mẫu MB01