Nâng cấp ứng dụng eTax 2.1.1, iCaNhan 3.1.6, HTKK 4.7.8, iTaxViewer 1.9.0

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng đáp ứng các mẫu hồ sơ khai thuế định kỳ Quý còn lại theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; nâng cấp đáp ứng giảm 50% mức thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; giảm 70% mức thuế BVMT đối với dầu hỏa kể từ ngày 1/4/2022 theo quy định tại Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội  nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi phát triển sản xuất, dinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh giá dầu thô có xu hướng tăng cao, tình hình dịch bệnh Covid 19 còn diễn biến phức tạp  và một số nội dung khác, cụ thể như sau:

1.1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax), Hỗ trợ kê khai (HTKK)

– Đáp ứng mẫu hồ sơ khai thuế định kỳ Quý còn lại theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

+ Tờ khai phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu (01/PHLPNG)

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng hàng không ở nước ngoài (01/HKNN)

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài (01/TBH)

+ Tờ khai phụ thu tạm tính (01/PTHU-DK)

+ Tờ khai thuế đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý (01/KTTSBĐ)

– Nâng cấp danh mục biểu thuế bảo vệ môi trường đáp ứng giảm 50% mức thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; giảm 70% mức thuế BVMT đối với dầu hỏa kể từ ngày 1/4/2022 theo quy định tại Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội  nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi phát triển sản xuất, dinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh giá dầu thô có xu hướng tăng cao, tình hình dịch bệnh Covid 19 còn diễn biến phức tạp.

1.2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

– Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân xử lý một số yêu cầu sau trên các tờ khai Quyết toán theo mẫu biểu của Thông tư số 80/2021/TT-BTC:

+ Nâng cấp chức năng hiển thị kết quả tra cứu danh sách tờ khai quyết toán thuế TNCN đảm bảo hiển thị đúng cột.

+ Cập nhật ràng buộc tổng chỉ tiêu [12]= [47] trên tờ khai 02/QTT-TNCN

+ Cho phép NNT đăng nhập bằng ngày cấp mã để kê khai tờ khai 02/QTT-TNCN và lưu được bản tờ khai đang kê khai.

+ Cập nhật ràng buộc tờ khai bổ sung phải trùng trường hợp quyết toán với tờ khai chính thức đã được chấp nhận đối với tờ khai 02/QTT-TNCN

+ Cập nhật ràng buộc chỉ tiêu [46] > 5.000.000 đồng thì chỉ cho phép tích vào “Chuyển khoản” trên tờ khai 02/QTT-TNCN.

+ Cập nhật hiển thị đúng định dạng số tài khoản tại màn hình hoàn thành tờ khai 02/QTT-TNCN

1.3. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ dành cho Cán bộ thuế

– Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử dành cho Cán bộ thuế mở cho phép tra cứu dữ liệu tối đa 1 năm.

1.4. Nâng cấp ứng dụng HTKK bổ sung một yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK phiên bản 4.7.8

–  Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN: hỗ trợ kết chuyển giá trị từ phụ lục lên các chỉ tiêu G1, G2, G3, G4; và chức năng in cập nhật đúng tên phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm “Phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15”

– Cập nhật tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN: không bắt buộc nhập cột [10] – số lượng lao động tại bảng kê 02-1/NTNN.

– Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN: bổ sung chức năng kết xuất XML đủ dữ liệu thông tin Người ký đã nhập.

1.5. Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ hiển thị tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) và Cổng trao đổi thông tin (T2B):

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.0 đáp ứng hiển thị các tờ khai thuế định ký Quý trên ứng dụng eTax phiên bản 2.1.1 và HTKK 4.7.8 nêu trên.

– Nâng cấp ứng dụng T2B đáp ứng nhận tờ khai thuế định ký Quý nêu trên từ các Tổ chức TVAN.

Từ ngày 02/04/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.1.1, iCanhan 3.1.6, HTKK 4.7.8, iTaxViewer 1.9.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

                                          Nguồn: Tổng Cục Thuế