Download

MD5
 • File cài đặt Token NewTel-CA v.6 offline
 • Chứng thư số NewTel-CA SHA256
 • Chứng thư số NewTel-CA SHA1
 • Quy chế chứng thực (CP/CPS)
 • Hướng dẫn đăng ký chữ ký số NewTel-CA
 • Giấy đăng ký chứng thư số công cộng NewTel-CA
 • Giấy xác nhận thông tin chứng thư số NewTel-CA
 • Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin chứng thư số
 • Danh sách các chứng thư số thu hồi SHA1
  http://crl2.newca.vn/newtel-ca.crl
 • Danh sách các chứng thư số thu hồi SHA256
  https://crl-sha256.newtel-ca.vn/newtel-ca-sha256.crl
 • Giao thức trạng thái chứng chỉ trực tuyến (OCSP) SHA1
  http://ocsp2.newca.vn/responder
 • Giao thức trạng thái chứng chỉ trực tuyến (OCSP) SHA256
  http://ocsp-sha256.newtel-ca.vn/responder
 • Bộ cài Esigner 1.0.8