Download

  • File cài đặt Token NewTel-CA v.6 offline
  • Quy chế chứng thực (CP/CPS)
  • Giấy đăng ký cấp chứng thư số công cộng NewTel-CA – Mẫu MB01
  • Giấy xác nhận thông tin chứng thư số NewTel-CA- Mẫu MB02
  • Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin chứng thư số
  • Bộ cài Esigner 1.0.8