Hướng dẫn kê khai nộp thuế trên hệ thống thuế điện tử eTax

Cấu hình đề nghị: Hệ điều hành Windowns 10 phiên bản mới nhất, trình duyệt Google Chrome phiên bản mới nhất.

1. Kê khai thuế

1.1 Đăng ký tờ khai

Bước 1NNT chọn menu “Kê khai

Hệ thống hiển thị mặc định màn hình giao diện Truy vấn nghĩa vụ kê khai

sử dụng hệ thống thuế điện tử etax

Bước 2: Chọn “Đăng ký thêm tờ khai

Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai chưa đăng ký.

sử dụng hệ thống thuế điện tử etax

Bước 3: Tích chọn tờ khai và nhập kỳ bắt đầu, sau khi chọn các tờ khai cần kê khai trên hệ thống, chọn “Tiếp tục”

Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai vừa chọn đăng ký.

sử dụng hệ thống thuế điện tử etax

Bước 4: chọn “Chấp nhận” để hoàn thành đăng ký tờ khai.

1.2 Kê khai trực tuyến

Cho phép NNT kê khai trực tiếp tờ khai trên hệ thống eTax.
Bước 1: NNT chọn menu “Khai thuế”, sau đó chọn tiếp “Kê khai trực tuyến

Hệ thống hiển thị màn hình kê khai trực tuyến

sử dụng hệ thống thuế điện tử etax

Bước 2: Chọn tờ khai kê khai trực tuyến

  • Tờ khai: bao gồm danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng
  • Cơ quan thuế: hiển thị mặc định cơ quan thuế quản lý, không cho phép sửa
  • Loại tờ khai: bao gồm: tờ khai chính thức, tờ khai bổ sung
  • Kỳ kê khai: nhập kỳ kê khai

Bước 3: Nhấn nút “Tiếp tục

Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết tờ khai, Bạn thực hiện kê khai.

sử dụng hệ thống thuế điện tử etax

Bước 4: Chọn “Hoàn thành kê khai”

Hệ thống hiển thị màn hình hoàn thành kê khai, Bạn kiểm tra lại thông tin đã kê khai.

Bước 5: Chọn “Ký và nộp tờ khai”

Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi tờ khai tới Cơ quan thuế

1.3 Nộp tờ khai XML

Bước 1NNT vào ứng dụng HTKK
– Chọn tờ khai cần kê khai và khai thuế theo các chỉ tiêu trên tờ khai.

sử dụng hệ thống thuế điện tử etax

– NNT chọn “Kết xuất XML” từ ứng dụng HTKK về máy tính

sử dụng hệ thống thuế điện tử etax

– Chọn “Save” về máy tính

Bước 2: Trên hệ thống eTax bạn chọn “Khai Thuế”, sau đó chọn tiếp “Nộp tờ khai XML
– Hệ thống hiển thị màn hình Nộp tờ khai thuế định dạng xml

sử dụng hệ thống thuế điện tử etax

Bước 3: chọn “Chọn tệp tờ khai” để chọn file upload
– Hệ thống hiển thị cửa sổ mở file, chọn file đã kết xuất từ ứng dụng HTKK ở Bước 1

sử dụng hệ thống thuế điện tử etax

Bước 4: Chọn “Ký điện tử

Lựa chọn SIM CA với hình thức ký điện tử bằng SIM PKI

kê khai thuế bằng sim pki
Hệ thống chuyển sang màn hình “Đang ký điện tử SIM CA…

kê khai thuế bằng sim pki

Thông báo yêu cầu ký số được gửi về thiết bị di động gắn SIM PKI

đăng ký thuế bằng sim pki đăng ký thuế bằng SIM PKI

NNT chọn “Hủy” để hủy dịch vụ

NNT chọn “Ok” để tiếp tục thực hiện dịch vụ, Sau đó nhấn Mã Pin SIMCA để hoàn thành

Nhập mã PIN đúng và chọn nút “OK”, hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi tờ khai tới Cơ quan thuế

Bước 5: Chọn “Nộp tờ khai” để gửi tờ khai tới Cơ quan thuế.

– Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai đã gửi tới Cơ quan thuế

sử dụng hệ thống thuế điện tử etax

2. Nộp tiền thuế.

– Lập giấy nộp tiền:

Bước 1: Bạn chọn menu “ Nộp thuế
– Hệ thống hiển thị mặc định màn hình Lập giấy nộp tiền

sử dụng hệ thống thuế điện tử etax

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin giấy nộp tiền.
– Mã số thuế: hệ thống tự động hiển thị mã số thuế của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa
– Tên người nộp thuế: Hệ thống tự động hiển thị tên người nộp thuế theo thông tin của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa.
 Địa chỉ: Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa.
– Đề nghị NH: Hiển thị danh sách ngân hàng mà NNT đăng ký, hệ thống yêu cầu NNT phải chọn một ngân hàng cụ thể.
 Trích tài khoản số: Danh sách tài khoản liên kết với ngân hàng của NNT, hệ thống yêu cầu NNT phải chọn một tài khoản cụ thể.
– Tỉnh/TP: Cho phép chọn lại trong danh sách tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, mặc định lấy theo tỉnh, thành phố của Cơ quan thuế mà NNT trực thuộc, cho phép NNT chọn lại nhưng không được phép để trống.
– Cơ quan quản lý thu: Bao gồm danh sách Cơ quan thu thuộc địa bàn tỉnh, thành phố đã chọn. Hiển thị theo định dạng mã cơ quan thu-tên cơ quan thu.
– Thông tin nơi phát sinh nguồn thu: Căn cứ dựa trên địa bàn hành chính của cơ quan thu và cho phép NNT chọn lại đến Quận/Huyện, Phường/Xã.
– Quận/Huyện: Mặc định lấy theo địa bàn cơ quan thu là Chi cụ. Cho phép NNT chọn trong danh sách Quận/Huyện thuộc địa bàn tỉnh, thành phố của cơ quan thu đã chọn.
– Phường/Xã: Cho phép NNT chọn trong danh mục phường/xã thuộc Quận/Huyện đã chọn.
– Chuyển cho KBNN: Danh mục tất cả các kho bạc nhà nước cơ quan thu đã chọn, mặc định lấy theo địa bàn hành chính CQT của NNT, cho phép NNT chọn lại.
– Nộp vào NSNN: Cho phép NNT chọn 1 trong 2 loại tài khoản: Nộp vào NSNN (TK7111), Thu hồi hoàn (TK8993)
– Thông tin loại thuế: Danh sách thuế nội địa hoặc thuế trước bạ.

Nhấn nút “Truy vấn số thuế PN”: chức năng tham khảo

Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin “Cơ quan quản lý thu” và lấy thông tin chi tiết các khoản nợ thuế của NNT từ hệ thống sổ thuế của Cơ quan Thuế đã được lọc theo “Cơ quan quản lý thu” và hiển thị chi tiết lên màn hình lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp” các khoản nộp ngân sách nhà nước gồm: STT; Nội dung các khoản nộp NSNN; Số tiền; Mã NDKT; Mã chương; Kỳ thuế.

Hoặc NNT có thể nhập trực tiếp các khoản nộp NSNN, số tiền, mã NDKT, mã chương và số tiền phải nộp ở phần lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp”.
Nhấn nút “nút chọn”: Để tra cứu mã NDKT nếu NNT muốn tìm kiếm.
Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu danh mục NDKT

sử dụng hệ thống thuế điện tử etax

Lưu ý:

Bắt buộc phải nhập ít nhất một dòng khoản nộp. Trong đó, thông tin nội dung kinh tế, kỳ thuế, mã NDKT, mã chương, số tiền không được để trống.

Nhấn “Thêm dòng”: Hệ thống chèn thêm một dòng trống thông tin khoản nộp vào phía dưới dòng hiện tại.

Nhấn “Xóa” dòng: Hệ thống xóa bỏ dòng được chọn khỏi lưới dữ liệu.

Nhấn “thiết lập lại”: Hệ thống xóa hết dữ liệu đã nhập trên giấy nộp tiền.

Lưu thông tin giấy nộp tiền: Hệ thống lưu các thông tin đã nhập trên giấy nộp tiền

Bước 3: Nhấn nút “Hoàn thành

Sau khi nhập đẩy đủ thông tin, NNT nhấn nút “hoàn thành” để hoàn tất việc lập giấy nộp tiền
Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào:

Nếu các thông tin kiểm tra không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo trực tiếp trên màn hình cho NNT lỗi để NNT thực hiện sửa lại.

Nếu nội dung GNT vượt quá giới hạn 210 ký tự thì hệ thống cảnh báo

Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị màn hình “Chi tiết giấy nộp tiền”.

NNT xem lại chi tiết giấy nộp tiền để kiểm tra lại thông tin đã đúng hay chưa.

Nhấn nút “Sửa” quay về màn hình nhập giấy nộp tiền để sửa lại thông tin.

Nhấn nút “Xóa” để xóa giấy nộp tiền vừa lập.

Nhấn nút “In GNT” để in chi tiết GNT

sử dụng hệ thống thuế điện tử etax

Bước 4: Nhấn nút “Ký và nộp

Trường hợp người lập GNT có chữ ký số để ký GNT:
Cho phép NNT thực hiện ký và nộp GNT đã được thành lập thành công.
Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN. Với hình thức ký số bằng SIM CA yêu cầu nhập mã PIN sẽ được gửi về thiết bị di động gắn SIM PKI

Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống thông báo ký điện tử thành công và gửi GNT tới Cơ quan thuế.