Hướng dẫn thay đổi mã PIN chữ ký số NewTel-CA

Cắm usb Token vào máy tính bật NewTel-CA Token Manager

Chọn Cấu hình -> Thay đổi mã PIN

Bước 1: Nhập mã PIN cũ

Bước 2: Nhập mã PIN mới

Bước 3: Nhập xác nhận mã PIN mới

Bước 4: Bấm nút “Chấp nhận”, chương trình sẽ đổi mã PIN của Token.