Nâng cấp ứng dụng eTax 2.1.8, iCaNhan 3.2.3

 Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.1.8, ứng dụng iCaNhan phiên bản 3.2.3, đáp ứng một số yêu cầu trong quá trình triển khai, cụ thể như sau:

Nội dung nâng cấp:

1.1.     Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

           – Cập nhật chức năng kê khai trực tuyến Tờ khai 05/QTT-TNCN (TT80/2021) đối với tờ khai bổ sung làm thay đổi chỉ tiêu [41] – Tổng số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa: Cột (7) trên 01-1/KHBS hiển thị đảo dấu so với cột (6).

          – Cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 05/TNDN (TT80/2021): Bổ sung ràng buộc chỉ tiêu [10] và [15] là mã khai thay tương ứng với hình thức chuyển nhượng đối với Bên nhận chuyển nhượng vốn góp và Bên doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng.

          – Cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 03/TNDN (TT80/2021): Khắc phục việc  không chọn được cụm chỉ tiêu [09] đối với các phụ lục 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN, 03-3D/TNDN, từ trang phụ lục thứ 10 trở đi.

1.2.     Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

          – Cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 02/KK-TNCN (TT92): Cho phép chọn cơ quan thuế nơi nộp tờ khai trong danh sách các cơ quan thuế trong danh mục và cho phép cơ quan thuế nơi nộp tờ khai khác cơ quan thuế quản lý người nộp thuế.

          – Cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 05/QTT-TNCN (TT80/2021) đối với tờ khai bổ sung làm thay đổi chỉ tiêu [41] – Tổng số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa: Cột (7) trên 01-1/KHBS hiển thị đảo dấu so với cột (6).

          – Cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 01/BC-SDHD-CNKD: Cho phép nộp tờ khai bổ sung thay thế.

          – Cập nhật chức năng đăng ký tài khoản từ cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG): Khi điều hướng từ Cổng DVCQG sang iCanhan, hệ thống iCanhan không kiểm tra trùng thông tin giấy tờ giữa Cổng DVCQG và Cơ quan thuế.

          – Cập nhật chức năng tạo tài khoản từ cơ quan thuế: Hệ thống kiểm tra trùng số điện thoại nếu trùng với số điện thoại đã đã ký trong hệ thống thì không cho phép tạo tài khoản cho NNT.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.