Nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.3.6

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phân hệ doanh nghiệp, cụ thể như sau:

–  Nâng cấp tờ khai 13-MST: Hiển thị thêm phường/xã tại chỉ tiêu “3. Địa chỉ trụ sở chính”.

–  Nâng cấp tờ khai 02TH – Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh: Khắc phục việc NNT hoàn thành kê khai cột “Quan hệ với NPT” ở mục II ứng dụng lấy thông tin ở mục I xuống mục II.

– Nâng cấp chức năng Khai thuế/Nộp tờ khai XML: Bổ sung không cho NNT nộp các tờ khai hoàn thuế tại chức năng Khai thuế/Nộp tờ khai XML

– Nâng cấp tờ khai 01/ĐK-TCT: Tích 1 trong 5 bảng kê trên chỉ tiêu [16] “Thông tin về các đơn vị liên quan” và chọn thêm bảng kê BK06-ĐK-TCT (Các bảng kê tích tại chỉ tiêu [16] không thêm) thì khi hoàn thành tờ khai, hệ thống không ràng buộc nhập các bảng kê đã tích ở chỉ tiêu [16].

– Nâng cấp bảng kê BK01-ĐK-TCT trên tờ khai 01/ĐK-TCT: Trường hợp không bắt nhập vốn của công ty mẹ góp vào công ty con, công ty thành viên (VNĐ) hoặc vốn của công ty mẹ góp vào công ty con, công ty thành viên (USD) thì loại tiền mặc định là VND.

– Nâng cấp tờ khai 04.1/ĐK-TCT: Nếu tích chọn “Khác”, yêu cầu bắt buộc nhập các chỉ tiêu “Tỉnh/Thành phố” và “Quận/huyện”, “số hợp đồng”, “ngày hợp đồng” trên Bảng kê 04.1-ĐK-TCT-BK.

– Nâng cấp tờ khai 04/ĐK-TCT: Tại cụm chỉ tiêu [7] “Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ”, khắc phục nếu nhập dấu cách tại các chỉ tiêu 7a, 7b, 7c thì hệ thống phải đưa cảnh báo bắt buộc nhập dữ liệu.

–  Nâng cấp tờ khai 04/TNDN theo TT151/2014/TT-BTC khắc phục việc đưa ra cảnh báo kỹ thuật khi NNT nhấn hoàn thành kê khai.

      Từ ngày 19/08/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.3.4 thay cho các phiên bản trước đây.

      Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

                                          Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.